พรีสลิง SLB2 4/2

พรีสลิง

สลิงรุ่น

มีผนัง,มีสลิงโยง