พรีสลิง SLB1 4/0

พรีสลิง

สลิงรุ่น

มีผนัง ไม่มีขอบกันฉีก
เฉพาะงาน