พรีสลิง SL2 6/6

พรีสลิง

สลิงรุ่น

6 หู มีขอบกันฉีก,มีหูใน