พิธีมอบใบ รับรองระบบ GMP & HACCP

Posted by | No Tags | กิจกรรม | ปิดความเห็น บน พิธีมอบใบ รับรองระบบ GMP & HACCP

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ได้มีการรับมอบใบรับรองระบบ GMP&HACCP จากสถาบันรับรองมาตรฐาน SGS ประเทศไทยโดยมี คณะฝ่ายบริหารเป็นผู้รับมอบซึ่งเกิดจากความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจจัดทำและสร้างระบบจนสามารถผ่านการรับรองจากสถาบันที่มีมาตรฐานของ SGS ให้การรับรองเพื่อใช้ในการผลิตภายใต้มาตรฐาน ของ GMP&HACCP สร้างความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของการผลิตสินค้าของเรา ซึ่งก็เป็นผลดีของลูกค้าของเรา พวกเรามุ่งมั่นที่จะทำตามระบบและพัฒนาต่อยอดให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง


No Comments

Comments are closed.