Blog

05
ก.ย.

บริการตรวจ COVID-19 ให้พนักงาน

Posted by | No Tags | กิจกรรม | ปิดความเห็น บน บริการตรวจ COVID-19 ให้พนักงาน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ได้มีการตรวจ COVID-19 ให้กั […]

Read More
07
ก.พ.

พิธีมอบใบ รับรองระบบ GMP & HACCP

Posted by | No Tags | กิจกรรม | ปิดความเห็น บน พิธีมอบใบ รับรองระบบ GMP & HACCP

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ได้มีการรับมอบใบรับรองระบบ […]

Read More
07
ก.พ.

พิธีมอบใบรับรองระบบ ISO9001:2008

Posted by | No Tags | กิจกรรม | ปิดความเห็น บน พิธีมอบใบรับรองระบบ ISO9001:2008

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 สถาบัน SGS ประเทศไทยได้ให้ก […]

Read More
07
ก.พ.

พิธีเปิดกิจกรรม 5ส

Posted by | No Tags | ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน พิธีเปิดกิจกรรม 5ส

วันที่ 23 มิถุนายน 2557 คุณวัฒนา เรืองหิรัญวนิช รองกรรม […]

Read More